Ngày 19/11/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) ban hành Thông báo 357/TB-DNL công bố danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.

Hiện đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd; iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; LinkedIn Singapore Tte. Ltd; Ezviz International Limited…

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, việc công bố Danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được căn cứ trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14; Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cho biết đang triển khai hệ thống tích hợp với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Ngành thuế đã hoàn thành thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, an toàn an ninh thông tin để khai thác 5 dịch vụ của CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an cung cấp, gồm: Dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh thư; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình; dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng Chính phủ (trục liên thông văn bản quốc gia); dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân; dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân (không có số CMND).

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ