Huấn luyện giúp nhân viên đặt ra những mục tiêu cụ thể, rõ ràng trong công việc và giúp họ tự tìm cách đạt các mục tiêu này. Người huấn luyện không trực tiếp đưa ra câu trả lời hay giải pháp trực tiếp cho những câu hỏi của mình, mà chỉ đóng vai trò gợi ý, hướng dẫn. Huấn luyện không đòi hỏi một giáo trình cố định nào, huấn luyện giống như một cuộc trò chuyện.

Đào tạo thì giống như một lớp học, trong lớp học các mục tiêu hoàn toàn được đặt ra từ phía “giảng viên”. Đào tạo cần có một giáo trình hay chương trình cố định, lịch trình rõ ràng và các bước phát triển cần thiết.

Cố vấn tập trung vào truyền tải kinh nghiệm cho người được cố vấn, không theo đuổi những mục tiêu rõ ràng và chi tiết.