Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ theo Nghị định 80/2021 có hiệu lực từ 15/10/2021 thay thế Nghị định 39/2018.